Acer platanoides ‘Drummondii’

(x2) / (bB) / (Pa 200,8-10)