Acer platanoides ‘Drummondii’

(x2) / (B) / (Pa 200,16-18)